PODKŁADY   PODŁOGOWE

Podkłady  podłogowe są jedną z najważniejszych  warstw. Ich zadaniem jest przenoszenie na konstrukcję budynku wszystkich obciążeń działających na nawierzchnię podłogi. Podkład musi być zatem wytrzymały, równy i dobrze wypoziomowany. Od dokładności wykonania podkładu zależy trwałość i estetyka posadzki.
Spośród wielu rodzajów obecnie najbardziej rozpowszechnione, a co za tym idzie najczęściej spotykane są podkłady monolityczne, wykonywane na budowie w procesie mokrym na bazie spoiwa cementowego. W dalszej części opisu zajmiemy się właśnie nimi.

PODKŁADY  CEMENTOWE

Pod  posadzki drewniane klejone wykonuje się  podkłady pływające  na szczelnie ułożonej i wywiniętej na ściany folii polietylenowej grubości 0,2 mm przykrywającej materiał izolacji przeciw dźwiękowej lub termicznej i uszczelnionej taśmą samoprzylepną. Grubość takiego podkładu nie powinna  być  mniejsza  niż 35 mm.

Rozmieszczenie dylatacji
Podkład  pływający powinien być oddzielony od wszystkich pionowych elementów budynku  paskiem  izolacyjnym. Ponadto należy wykonać szczeliny dylatacyjne:
- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku;
- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach;
- w miejscach styku podłóg o różnej  konstrukcji;
przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 metrów.

Równość  podkładu
Powierzchnia  podkładu  powinna być zatarta  na gładko o drobnej  chropowatości. Nie  mogą  występować  oznaki  łuszczenia się lub piaskowania, świadczące o braku właściwej pielęgnacji  podczas  wiązania i twardnienia. Ta wada skutkuje tym, że przyklejone elementy drewniane odspajają się wraz z warstewką zaprawy. Niedopuszczalne są zabrudzenia powierzchni bitumami, farbami i innymi  środkami  antyadhezyjnymi.
Równość podkładu  sprawdza się za pomocą dwumetrowej łaty, przykładając ją w dowolnych miejscach i kierunkach. Odchylenia stanowiące prześwity między łatą a podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. Powierzchnia podkładów cementowych nie powinna wykazywać  prześwitów  większych niż 5 mm.
Odchylenie  powierzchni podkładu od  płaszczyzny poziomej  nie powinna przekraczać
2 mm na długości  1 metra i  5 mm  na całej długości lub szerokości  pomieszczenia.

Wytrzymałość  podkładu  cementowego
Wytrzymałość  minimalna  na  ściskanie powinna wynosić 12 MPa, a  wytrzymałość na zginanie  3 MPa. Wartości te są wyrażane  w  N/mm2. Podkłady wykonywane ze specjalnych zapraw np. modyfikowanych polimerami wykazują znacznie wyższe wytrzymałości na ściskanie, nawet przekraczające 30 MPa.
Do badania wytrzymałości  na budowie stosuje się metodę sklerometryczną przy pomocy młotka  Schmidta – ściskanie, a za pomocą  urządzenia  Pressomess – zginanie (ścinanie).
Orientacyjne badanie wytrzymałości podkładu polega na próbie zarysowania  powierzchni specjalnym stalowym rysikiem (rylcem). Przy użyciu stalowego szablonu dokonuje się szereg równoległych linii w odstępach 5 – 10 mm, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach.
w podkładzie mocnym skutkiem zarysowań będzie jedynie zmiana barwy;
w pokładzie powierzchniowo słabym będą widoczne  wgłębienia;
jeśli  na  przecinających się liniach naroża się wykruszają, a rysy są głębokie, to taki podkład  jest  za słaby i nie nadaje się do układania na nim podłogi.               

Wilgotność  podkładu
Świeżo wykonany podkład należy pielęgnować (nawilżać) przez 10 dni w celu zapewnienia prawidłowego wiązania zaprawy cementowej. Jest to bardzo ważny warunek, często lekceważony.
Jeżeli podkład za szybko wyschnie, to dojdzie do przerwania procesu hydratacji  cementu w zaprawie. Warstwa  powierzchniowa  będzie miała zbyt małą wytrzymałość, a  przyklejony materiał posadzki będzie się odspajał  wraz z cienką warstwą podkładu.
Przed  rozpoczęciem robót podłogowych podkład musi być suchy. Dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego wynosi do 2 % przy badaniu  hydromatem CM (metoda chemiczna), podkłady grzewcze (ogrzewanie podłogowe) do 1,8 %. Podkłady z większą wilgotnością mogą być przyczyną destrukcji podłóg drewnianych.

Podsumowanie
W opisie ujęto tylko najważniejsze i tylko takie cechy podkładów cementowych, które muszą być zachowane przy instalacji podłóg drewnianych. Świadomie pominięto tak ważne parametry, jak choćby akustyka, opór cieplny, odporność na ścieranie i wiele innych. Nie wiążą się one bezpośrednio z zagadnieniem, którym była przydatność podkładu cementowego do instalacji podłogi drewnianej metodą klejenia.

Jerzy  Pawłowski
Rzeczoznawca  SIT  PMB  FSN-T  NOT


Wykonanie: Aginus